Cztery Sola Luteranizmu

Cztery Sola Luteranizmu

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 główne zasady, które są podstawą teologii protestanckiej, a zostały wyrażone w języku łacińskim w formie haseł.

Sola Scriptura - „Tylko (Jedynie) Pismo” - Fundamentem nauki wiary jest jedynie Biblia. Zasada ta jednoznacznie opowiada się za Pismem Starego i Nowego Testamentu jako źródłem wiary i życia chrześcijańskiego, źródłem nauki, probierzem prawowierności i ostatecznym sędzią w spornych kwestiach teologicznych.

„Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.” (Rz 15,4)

Solus Christus - „Tylko (Jedynie) Chrystus” - Jezus Chrystus jest jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi. Bóg w sposób doskonały objawił się jedynie w Jezusie z Nazaretu, który przez okazał się Synem Bożym, a przez swoją śmierć i zmartwychwstanie – Zbawicielem ludzi. Owa zasada jest powodem odrzucenia przez wiernych kultu świętych oraz ich pośrednictwa i wstawiennictwa przed Stwórcą.

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” (1 Tm 2,5)

Sola gratia per fidem - „Tylko (Jedynie) łaska przez wiarę” - Człowiek ze względu na swoją grzeszność nie jest sobie w stanie zasłużyć na zbawienie poprzez dobre uczynki. Zbawienie jest tylko i wyłącznie łaską, którą człowiek otrzymuje ze względu na Chrystusa. Ten dar przyjmuje się wiarą w Bożą obietnicę odpuszczenia grzechów i przyjęcia do łaski ze względu na Syna Bożego i jego śmierć na krzyżu.

„Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.” (Rz 3,23.24)

Solum Verbum - „Tylko (Jedynie) Słowo” - Jest jedynym środkiem łaski Bożej. Duch Święty działa przez zwiastowane Słowo Boże i sakramenty (Chrzest, Wieczerza Pańska). Nie oznacza to, że Duch nie jest suwerenny. Ze względu na naszą cielesność, Duch używa materialnych znaków. Poznanie Boga i Jego woli bez pośredniczącej roli słowa Bożego nie jest dla nas możliwe. Ks. dr Marcin Luter bronił owego poglądu, sprzeciwiając się głoszonemu przez anabaptystów iluminaryzmowi, mówiącego o możliwości wewnętrznego oświecenia bez udziału słowa.

„Wiara przecież rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa.” (Rz 10,17)